miercuri, 16 ianuarie 2013

Model decizie programare a concediului de odihna

Antetul societatii

DECIZIE INTERNA

nr. __/data ____

Obiect: PROGRAMAREA CONCEDIILOR DE ODIHNA PENTRU ANUL _____
Reprezentantul legal al S.C. ________ S.R.L., dl. /dna./dra. ___________, in calitate de Administrator/Director general In baza art. 146 din Codul Muncii; In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii,
D E C I D E:
Art. 1. Se aproba programarea concediilor legale de odihna pe anul ___ pentru salariatii nostri, conform tabelului de mai jos, tabel ce face parte integranta din prezenta decizie.
Art. 2. Se aprobă acordarea a __ (___) zile de concediu de odihna suplimentar pentru __________, avand functia __ / gradul de invaliditate ___/ fiind minor. (Nota:  salariatii care lucreaza in medii de lucru periculoase, grele sau vatamatoare beneficiaza de minim 3 zile suplimentare de concediu; salariatii incadrati la un grad de invaliditate – au dreptul la 3 zile suplimentare de concediu; nevazatorii au dreptul la 6 zile suplimentare de concediu de odihna; tinerii de pana la 18 ani beneficiaza de un minim de 24 de zile de concediu de odihna).
Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei dispoziţii se incredinteaza Departamentul Resurse Umane/dl./dna. _____.
Astfel, programarea concediilor de odihna va avea urmatoarea structura:
Nr. crt. Numele si prenumele salariatului Date completate de angajati dupa consultarea cu angajatorul Perioada efectuarii C.O. Semnatura
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
Data,                                                                         Administrator / Director general,
______________                                                            __________________
Nota: Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.
Temei legal: Art. 146. din Codul Muncii – programarea concediului de odihna (1) Efectuarea concediului de odihna se realizează în baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator. (2) Prin programarile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munca. (3) Prin programare individuala se poate stabili data efectuarii concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioada care nu poate fi mai mare de 3 luni. (4) În cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) şi (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia. (5) În cazul în care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel încât fiecare salariat sa efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucratoare de concediu neîntrerupt.
Trimiteți un comentariu